1.10.2015VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ - volajte 0905 491 888
1.10.2015Pridajte sa k nám a podporte náš tím - volajte 0905 491 888
Zavolajte nám
Zavolajte nám 0905 491 888 - Agáta
0903 909 888 - Jana
0915 919 888 - Rasťo
0905 338 888
Profil
Profil Realitna kancelária ktorá Vám najde miesto pre Váš nový život.
Napíšte nám
Napíšte nám realitygoldba-ZVNC-gmail.com
Hladáte prácu?
Hladáte prácu? Ste komunikatívny, zodpovedný s príjemným vystupovaním tak nás neváhajte kontaktovať...
ZMENA
ZMENA POZOR ZMENA ADRESY: Prevádza: Vidlicova č.25, Bratislava - Nové Mesto
Sídlo firmy
Sídlo firmy REALITY GOLD Bratislava, s.r.o.
Pribišova 3173/6
Bratislava 841 05

Prevádzka: Vidlicová č.25, Bratislava
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

REKLAMAČNÝ PORIADOK

    spoločnosti REALITY GOLD – BRATISLAVA  s.r.o.

 Spoločnosť REALITY GOLD – Bratislava s.r.o. vydala reklamačný poriadok upravujúci podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti spoločnosti REALITY GOLD – Bratislava s.r.o.  a klienta (ďalej len ,,spotrebiteľ‘‘) v rámci reklamačného konania.

Spotrebiteľom je každá fyzická či právnická osoba, ktorej REALITY GOLD – Bratislava s.r.o.  poskytla akúkoľvek službu spojenú s realitnou činnosťou. Ak spotrebiteľ usúdi, že jemu poskytnutá realitná služba je nevyhovujúca, je oprávnený uplatniť svoje výhrady v podobe ,,reklamácie‘‘. Pričom za reklamáciu sa nepovažuje výhrada spotrebiteľa, ktorá súvisí s nevyhovujúcim plnením povinností tretej osoby, výhrada spotrebiteľa na zlepšenie realitných služieb REALITY GOLD – Bratislava s.r.o. alebo iná výhrada, ktorej predmetom nie sú jemu poskytnuté realitné služby alebo činnosti REALITY GOLD – Bratislava s.r.o.. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia.

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu osobne v sídle REALITY GOLD – Bratislava s.r.o. alebo v akejkoľvek prevádzkarni REALITY GOLD – Bratislava s.r.o., písomne na adrese: REALITY GOLD – Bratislava  s.r.o., Pribišova č. 6, 841 05 Bratislava alebo emailom na: realitygoldba-ZVNC-gmail.com

REALITY GOLD – Bratislava s.r.o. vybaví reklamáciu bezodkladne do 30 pracovných dní, v zložitých prípadoch najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. REALITY GOLD – Bratislava s.r.o. spíše so spotrebiteľom reklamačný protokol. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) realitnej služby, prípadne odstránením nežiadúceho stavu k čo najväčšej spokojnosti spotrebiteľa. Ak nebude možná náprava ani odstránenie nežiaduceho stavu REALITY GOLD – Bratislava s.r.o. poskytne sprostredkovateľovi primeranú zľavu z odplaty za realitné služby. Ak je reklamácia neoprávnená, REALITY GOLD – Bratislava s.r.o. reklamáciu zamietne.

REALITY GOLD – Bratislava s.r.o. znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok REALITY GOLD – Bratislava s.r.o.  na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetky realitných agentov REALITY GOLD – Bratislava s.r.o. REALITY GOLD – Bratislava s.r.o.  zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov spotrebiteľov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

REALITY GOLD – Bratislava s.r.o

Sidlo: Pribišova č. 6, 841 05 Bratislava, Prevádzka : Cukrová č.14, 811 08 Bratislava

IČO: 35 816 821,  DIČ: 2021587062

Zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 113493/B

Bankové spojenie: ČSOB banka a.s., č.ú. SK35 7500 0000 0004 0271 5383